نمایش محصولات با شناسه دلخواه
تصویر نام محصول قیمت تعداد جمع کل

برای دانلود فایل به صورت پی دی اف لطفآ از مررگر فایر فاکس در موبایل استفاده نمایید.

هزینه نصب: 0 تومان
×

تصویر نام محصول قیمت تعداد جمع کل
'); printWindow.document.close(); // اطمینان حاصل کردن از بارگذاری کامل پنجره قبل از چاپ setTimeout(function() { printWindow.print(); printWindow.close(); }, 250); } document.getElementById('printButton').addEventListener('click', printInvoice); document.getElementById('printButton').addEventListener('click', printInvoice); function downloadImage() { var popup = document.getElementById('invoicePopup'); popup.style.display = 'block'; // نمایش دادن پاپ‌آپ قبل از دانلود html2canvas(popup).then(function(canvas) { var image = canvas.toDataURL('image/png'); var a = document.createElement('a'); a.href = image; a.download = 'invoice_image.png'; // استفاده از فرمت PNG برای کیفیت بهتر a.click(); popup.style.display = 'none'; // پنهان کردن پاپ‌آپ پس از دانلود }); } var popup = document.getElementById("invoicePopup"); var resizeHandle = document.getElementById("resizeHandle"); var isResizing = false; resizeHandle.addEventListener('mousedown', function(e) { e.preventDefault(); isResizing = true; }); document.addEventListener('mousemove', function(e) { if (isResizing) { var width = e.clientX - popup.getBoundingClientRect().left; var height = e.clientY - popup.getBoundingClientRect().top; popup.style.width = width + 'px'; popup.style.height = height + 'px'; } }); // ممانعت از راست‌کلیک در تمام صفحه وب document.addEventListener('contextmenu', function(event) { event.preventDefault(); }); document.addEventListener('mouseup', function(e) { isResizing = false; }); document.getElementById('printButton').addEventListener('click', printInvoice); function printPDF() { const { jsPDF } = window.jspdf; const doc = new jsPDF(); doc.fromHTML(document.getElementById('invoicePopup').innerHTML, 15, 15); doc.save('invoice.pdf'); } document.addEventListener('keydown', function(event) { // جلوگیری از باز شدن ابزار توسعه‌دهنده با کلید F12 if (event.keyCode === 123) { event.preventDefault(); } // جلوگیری از باز شدن ابزار توسعه‌دهنده با کلیدهای Ctrl+Shift+I/Cmd+Opt+I if (event.ctrlKey && event.shiftKey && event.keyCode === 73) { event.preventDefault(); } // برای macOS، جلوگیری از باز شدن ابزار توسعه‌دهنده با کلیدهای Cmd+Opt+I if (event.metaKey && event.altKey && event.keyCode === 73) { event.preventDefault(); } }); function calculateInstallationCost() { var rows = document.querySelectorAll('#productTableBody tr'); installationCost = 0; // ریست کردن مقدار قبلی rows.forEach(function (row) { var productName = row.cells[1].textContent; var quantity = parseInt(row.cells[3].querySelector('input').value, 10); if (productName.includes('nvr-8کانال axiscam model-8008-ms')) { installationCost += 250000 * quantity; } else if (productName.includes('AXISCAM مدل-BP-5360-YS53')) { installationCost += 390000 * quantity; } else if (productName.includes('کابل شبکه utp-legrand')) { installationCost += 15000 * quantity; } else if (productName.includes('کابل برق 75*2 خراسان')) { installationCost += 10000 * quantity; } else if (productName.includes('سوییچ 5پورت هایک ویژن-مدلDS-3E0105D-E')) { installationCost += 200000 * quantity; } else if (productName.includes('سوییچ 8پورت 100 هایک ویژن MODEL-DS-3E018D-E')) { installationCost += 200000 * quantity; } else if (productName.includes('کم باکس پرو 15*15')) { installationCost += 45000 * quantity; } else if (productName.includes('nvr-16کانال axiscam model-8016-4k-ms')) { installationCost += 250000 * quantity; } else if (productName.includes('کم باکس 13*13 طوسی')) { installationCost += 45000 * quantity; } else if (productName.includes('سوئیچ 8 پورت PoEمدل-GS82')) { installationCost += 300000 * quantity; } else if (productName.includes('سوئیچ 4 پورت POE مدل-ES42')) { installationCost += 300000 * quantity; } else if (productName.includes('دوربین 5مگ axiscam مدل-5060')) { installationCost += 390000 * quantity; } }); document.getElementById('installationCostDisplay').textContent = 'هزینه نصب: ' + numberWithCommas(installationCost) + ' تومان'; calculateTotal(); // محاسبه مجدد جمع کل // تغییر متن دکمه و تابع فراخوانی شده var calculateButton = document.getElementById('calculateInstallationCost'); calculateButton.textContent = 'بی خیال، هزینه نصب فاکتور نکن'; calculateButton.onclick = resetCalculation; } function updateInvoicePreview(installationCost) { var invoiceTotalElement = document.getElementById('invoiceTotal'); var currentTotal = parseInt(invoiceTotalElement.textContent.replace(/[^0-9]/g, ''), 10); var newTotal = currentTotal + installationCost; invoiceTotalElement.textContent = 'مبلغ کل با هزینه نصب: ' + numberWithCommas(newTotal) + ' تومان'; } document.addEventListener('DOMContentLoaded', function () { var closeButton = document.getElementById('closePopup'); if (closeButton) { closeButton.addEventListener('click', closeInvoicePopup); } }); function closeInvoicePopup() { document.getElementById('invoicePopup').style.display = 'none'; } function resetCalculation() { installationCost = 0; // ریست کردن هزینه نصب calculateTotal(); // محاسبه مجدد جمع کل // تغییر متن دکمه و تابع فراخوانی شده به حالت اولیه var calculateButton = document.getElementById('calculateInstallationCost'); calculateButton.textContent = 'محاسبه هزینه نصب'; calculateButton.onclick = calculateInstallationCost; } var apiUrl = 'https://cctvnegahebartar.com/wp-json/wc/v3/products'; var consumerKey = 'ck_ecb146a2cc875b397e6cb9c9ad7969949a51519e'; var consumerSecret = 'cs_ffe0b14a215168c2b55bbe8be6506bfbf6a34ca5'; function convertToPOE() { var newProductIds = [12879, 12892, 4940, 4937, 2924, 6552, 13215, 7383, 7387, 4931]; // حذف محصولات موجود از جدول var tableBody = document.getElementById('productTableBody'); tableBody.innerHTML = ''; // اضافه کردن محصولات POE جدید به جدول newProductIds.forEach(productId => { fetch(apiUrl + '/' + productId + '?consumer_key=' + consumerKey + '&consumer_secret=' + consumerSecret) .then(response => response.json()) .then(product => { var row = '' + '' + product.name + '' + '' + product.name + '' + '' + numberWithCommas(product.price) + '' + '' + '' + numberWithCommas(product.price) + '' + ''; tableBody.innerHTML += row; calculateTotal(); }) .catch(error => console.error('خطا در درخواست:', error)); }); }

نماد اعتماد الکترونیکی
سبد خرید
0 موارد محصول
حساب کاربری من
خانه
فروشگاه