پیشفاکتور دزدگیر (کلاسیک) و(فایو استار)

نمایش محصولات با شناسه دلخواه
تصویر نام محصول قیمت تعداد جمع کل

برای دانلود فایل به صورت پی دی اف لطفآ از مررگر فایر فاکس در موبایل استفاده نمایید.

هزینه نصب: 0 تومان
×

تصویر نام محصول قیمت تعداد جمع کل
'); printWindow.document.close(); // اطمینان حاصل کردن از بارگذاری کامل پنجره قبل از چاپ setTimeout(function() { printWindow.print(); printWindow.close(); }, 250); } document.getElementById('printButton').addEventListener('click', printInvoice); document.getElementById('printButton').addEventListener('click', printInvoice); function downloadImage() { var popup = document.getElementById('invoicePopup'); popup.style.display = 'block'; // نمایش دادن پاپ‌آپ قبل از دانلود html2canvas(popup).then(function(canvas) { var image = canvas.toDataURL('image/png'); var a = document.createElement('a'); a.href = image; a.download = 'invoice_image.png'; // استفاده از فرمت PNG برای کیفیت بهتر a.click(); popup.style.display = 'none'; // پنهان کردن پاپ‌آپ پس از دانلود }); } var popup = document.getElementById("invoicePopup"); var resizeHandle = document.getElementById("resizeHandle"); var isResizing = false; resizeHandle.addEventListener('mousedown', function(e) { e.preventDefault(); isResizing = true; }); document.addEventListener('mousemove', function(e) { if (isResizing) { var width = e.clientX - popup.getBoundingClientRect().left; var height = e.clientY - popup.getBoundingClientRect().top; popup.style.width = width + 'px'; popup.style.height = height + 'px'; } }); // ممانعت از راست‌کلیک در تمام صفحه وب document.addEventListener('contextmenu', function(event) { event.preventDefault(); }); document.addEventListener('mouseup', function(e) { isResizing = false; }); document.getElementById('printButton').addEventListener('click', printInvoice); function printPDF() { const { jsPDF } = window.jspdf; const doc = new jsPDF(); doc.fromHTML(document.getElementById('invoicePopup').innerHTML, 15, 15); doc.save('invoice.pdf'); } document.addEventListener('keydown', function(event) { // جلوگیری از باز شدن ابزار توسعه‌دهنده با کلید F12 if (event.keyCode === 123) { event.preventDefault(); } // جلوگیری از باز شدن ابزار توسعه‌دهنده با کلیدهای Ctrl+Shift+I/Cmd+Opt+I if (event.ctrlKey && event.shiftKey && event.keyCode === 73) { event.preventDefault(); } // برای macOS، جلوگیری از باز شدن ابزار توسعه‌دهنده با کلیدهای Cmd+Opt+I if (event.metaKey && event.altKey && event.keyCode === 73) { event.preventDefault(); } }); function calculateInstallationCost() { var rows = document.querySelectorAll('#productTableBody tr'); installationCost = 0; // ریست کردن مقدار قبلی rows.forEach(function (row) { var productName = row.cells[1].textContent; var quantity = parseInt(row.cells[3].querySelector('input').value, 10); if (productName.includes('کابل تلفن دو زوج سیمتاپ مشهد')) { installationCost += 18000 * quantity; } else if (productName.includes('تلفن کننده کلاسیک مدل PRO DOUBLE (سخنگو)')) { installationCost += 250000 * quantity; } else if (productName.includes('دزدگیر کلاسیک z4-ultra')) { installationCost += 250000 * quantity; } else if (productName.includes('بلندگو FIREWALL')) { installationCost += 80000 * quantity; } else if (productName.includes('آژیر دزدگیر-مدل پیزو')) { installationCost += 50000 * quantity; } else if (productName.includes('باتری 5 آمپر یورونت EURONET')) { installationCost += 80000 * quantity; } else if (productName.includes('چشمی بی سیم FOX PRO')) { installationCost += 250000 * quantity; } else if (productName.includes('مگنت سیمی دزدگیر')) { installationCost += 160000 * quantity; } else if (productName.includes('مگنت بی سیم کلاسیک')) { installationCost += 190000 * quantity; } else if (productName.includes('تلفن کننده کلاسیک G1 ULTRA')) { installationCost += 250000 * quantity; } else if (productName.includes('سنسور حرکتی کلاسیک ALPHA+V2')) { installationCost += 250000 * quantity; } else if (productName.includes('سنسور وزنی حرکتی فایو استار مدل-F33')) { installationCost += 190000 * quantity; } else if (productName.includes('سنسور حرکتی فایو استار مدل-F32')) { installationCost += 190000 * quantity; } else if (productName.includes('سنسور لرزشی دزدگیر')) { installationCost += 190000 * quantity; } else if (productName.includes('دزدگیر اماکن F10 فایروال')) { installationCost += 450000 * quantity; } else if (productName.includes('دزدگیر اماکن F9 فایروال')) { installationCost += 450000 * quantity; } else if (productName.includes('سنسور حرکتی بی سیم H7')) { installationCost += 250000 * quantity; } else if (productName.includes('سنسور حرکتی با سیم -H6')) { installationCost += 250000 * quantity; } }); document.getElementById('installationCostDisplay').textContent = 'هزینه نصب: ' + numberWithCommas(installationCost) + ' تومان'; calculateTotal(); // محاسبه مجدد جمع کل // تغییر متن دکمه و تابع فراخوانی شده var calculateButton = document.getElementById('calculateInstallationCost'); calculateButton.textContent = 'بی خیال، هزینه نصب فاکتور نکن'; calculateButton.onclick = resetCalculation; } function updateInvoicePreview(installationCost) { var invoiceTotalElement = document.getElementById('invoiceTotal'); var currentTotal = parseInt(invoiceTotalElement.textContent.replace(/[^0-9]/g, ''), 10); var newTotal = currentTotal + installationCost; invoiceTotalElement.textContent = 'مبلغ کل با هزینه نصب: ' + numberWithCommas(newTotal) + ' تومان'; } document.addEventListener('DOMContentLoaded', function () { var closeButton = document.getElementById('closePopup'); if (closeButton) { closeButton.addEventListener('click', closeInvoicePopup); } }); function closeInvoicePopup() { document.getElementById('invoicePopup').style.display = 'none'; } function resetCalculation() { installationCost = 0; // ریست کردن هزینه نصب calculateTotal(); // محاسبه مجدد جمع کل // تغییر متن دکمه و تابع فراخوانی شده به حالت اولیه var calculateButton = document.getElementById('calculateInstallationCost'); calculateButton.textContent = 'محاسبه هزینه نصب'; calculateButton.onclick = calculateInstallationCost; } var apiUrl = 'https://cctvnegahebartar.com/wp-json/wc/v3/products'; var consumerKey = 'ck_ecb146a2cc875b397e6cb9c9ad7969949a51519e'; var consumerSecret = 'cs_ffe0b14a215168c2b55bbe8be6506bfbf6a34ca5'; function convertToPOE() { var newProductIds = [13753, 13748, 13743, 13736, 13761, 4858, 10602, 8605]; // حذف محصولات موجود از جدول var tableBody = document.getElementById('productTableBody'); tableBody.innerHTML = ''; // اضافه کردن محصولات POE جدید به جدول newProductIds.forEach(productId => { fetch(apiUrl + '/' + productId + '?consumer_key=' + consumerKey + '&consumer_secret=' + consumerSecret) .then(response => response.json()) .then(product => { var row = '' + '' + product.name + '' + '' + product.name + '' + '' + numberWithCommas(product.price) + '' + '' + '' + numberWithCommas(product.price) + '' + ''; tableBody.innerHTML += row; calculateTotal(); }) .catch(error => console.error('خطا در درخواست:', error)); }); }
نماد اعتماد الکترونیکی
سبد خرید
0 موارد محصول
حساب کاربری من
خانه
فروشگاه